Lokallagsprogram for valgperioden 2023-2027

Rull videre ned for å lese programmet her uten å laste ned.

"

Vi kjemper for bærekraftige løsninger

Partiet Sentrum bygger sin politikk på vedtatte menneskerettigheter og FN sine bærekraftsmål. Vi er tverrpolitisk og blokkuavhengig, som betyr at vi er villig til å samarbeide der vi får gjennomslag for vår politikk. 

Psykisk helse i sentrum

Vi må styrke tilbudet om psykisk helsehjelp, bygge flere gode møteplasser tilby et lavterskeltilbud med kort ventetid og god beredskap.

Klima og miljø i sentrum

For å lykkes med det grønne skifte og kunne forsyne hele landet vårt med strøm, er vi avhengig av en massiv satsning på fornybar energi.

Mangfold i sentrum

– Nei til rasisme
– Ja til kjønnsmangfold
– Ja til livssynsmangfold

Partiet Sentrum vil fremme manfoldet i norske kommuner.

Funkis i sentrum

Vi mangler CRPD i Norge

I Norge gjelder ikke CRPD. CRPD er vedtatt av FN, men Stortinget har stemt det ned. Det er ikke greit

Gratis Kollektivtilbud i Sentrum

Kollektivtilbudet er en viktig satsning i det grønne skiftet. Vi tror at ett gratis kollektivtilbud vil øke andelen som reiser kollektivt, samt det vil redusere kostnader for lavinntektspersoner.

1. Inkludering, mangfold og bærekraftsmål

Partiet Sentrum setter mennesker og bærekraft først. Vi bygger vår politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Vi ønsker en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter og behov.

Vi er blokkuavhengige og livssynsåpne. Vi vil ha et rettferdig samfunn med plass til alle. Mennesker er en ressurs og mangfold en styrke.

På linje med klimaendringene, er voksende utenforskap vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordring. Det gir fravær av håp og mangel på muligheter til å endre egen situasjon. Samfunnet mister verdifulle ressurser.

Partiet Sentrum vil stå opp mot all diskriminering. Kampen mot utenforskap, for like rettigheter og muligheter for alle, er vår sak nr. én.

1.1 Et inkluderende Trondheim

Partiet Sentrum fremmer verdien av mangfold. Alle mennesker har behov for anerkjennelse, respekt og tilhørighet. Samfunnet må bygge på styrken av at vi er forskjellige, har ulike evner og egenskaper – og det må tilrettelegge for bærekraftige, levende og mangfoldige lokalsamfunn.

Et inkluderende Trondheim har lokalsamfunn som gir rom for ulike boligtyper, mennesker med ulik sosio-økonomisk bakgrunn og som gir grobunn for et bærekraftig bomiljø.

Med den planlagte campusutbyggingen og satsingen på Trondheim som en studentby, ønsker Partiet Sentrum Trondheim for følgende:

 • At den sentrumsnære byutviklingen i større grad tilpasses campusutbyggingen og den forventede økningen i studentmassen samtidig som at den ivaretar mangfoldige lokalsamfunn
 • At flere studenter bosetter seg i Trondheim etter endt utdanning

Herunder: Støtte opp om Study Trondheims sommerprosjekt for studentene

 • øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter
 • at kommunen skal nedsette flerkulturelt råd på lik linje med eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal involvere nasjonale minoriteter.
 • at kommunen utarbeider lokale LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) handlingsplaner med konkrete tiltak og midler som følger disse.
 • videreføre Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim.

Fellesskapet må være et rom der alle kan være seg selv. Vi vil sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Å skape god livskvalitet for alle handler grunnleggende om menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Sosialt felleskap er en viktig ramme for læring og utvikling, enten man er liten eller stor. Å være utenfor samfunnet, uansett grunn, gir store omkostninger for den enkelte og for samfunnet generelt. Alle har rett til å delta i samfunnslivet ut i fra forutsetningene hver og en har. Kommunen må spille på lag med innbyggerne, og med andre aktører for å skape gode inkluderingsarenaer i Trondheim. En vellykket inkludering er en viktig del av lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Alle innbyggerne er med å forme lokalsamfunnet de bor i.

1.2 Kampen mot rasisme

Rasisme skaper avmaktsfølelse og kan gi negative helseeffekter og hemme skoleprestasjoner, videre utdanning og arbeidsmuligheter. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må arbeide med å fjerne all trakassering.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • Bryte ned barrierene som hindrer likeverdig tilgang til mulighetene i samfunnet,
 • Snakke ærlig om rasismen som finner sted i Norge, og motarbeide den.
 • Legge til rette for kulturutveksling og møteplasser mellom grupper med hensikt å øke toleranse og forståelse for hverandre.
1.3 En solidarisk og ansvarlig flyktningepolitikk

Partiet Sentrum vil legge til rette for en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Flyktninger kommer fra utrygghet, og skal føle seg trygge i norske lokalsamfunn.

Felles språk er den viktigste forutsetningen for menneskelig kontakt, vennskap, kulturforståelse, skolegang og arbeidsliv. For likeverdig deltakelse i arbeidslivet er det avgjørende med norskopplæring på arbeidsplasser, voksenopplæring samt muligheter for videregående skole og høyere utdanning.

Likeverdig deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter skaper felles forståelse av samfunnets verdier og er inkluderende. Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • Sikre støtte til Frivilligsentralenes arbeid med integrering av flyktninger
 • sikre god fag- og yrkesopplæring for minoritetsspråklige voksne, etter inspirasjon fra Gloppenmodellen
 • jobbe for at papirløse skal få rett til å kunne jobbe, gå på skole og få nødvendig helsehjelp mens de er i Norge.
 • tilby andre bomuligheter til asylsøkere som har bodd på asylmottak og ventet på svar på søknaden sin i over 2 år
 • gi kulturtilpassede introduksjonsmoduler og foreldreveiledning på morsmål.
 • ha tilgjengelige barnehageplasser med løpende opptak.
 • tilby arbeidskvalifiserende kurs med kort vei til arbeidsmarkedet.
 • opprette mentorordning med veiledning i hverdagslivet, gjerne i samarbeid med lokale organisasjoner.
 • sikre egnede boforhold som fremmer integrering.
 1. a)
 • sikre god helsehjelp uavhengig av oppholdsstatus.
 • øke den flerkulturelle kompetansen innen helsevesen, skole og blant sosialfaglige.
1.4 Fattigdom og økonomisk ulikhet

Et økende antall barn vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Fattigdom begrenser valgmuligheter og innflytelse på livssituasjon og samfunnsdeltakelse.

Lave inntektsmuligheter øker belastningen på familieliv, relasjoner og helsesituasjon. Dårlige og dyre utleieboliger, økt prisvekst og høye strømpriser forsterker vanskelighetene og medfører flere “nyfattige.”

Manglende tilknytning til arbeidslivet er hovedårsaken til fattigdom. Å sørge for at flest mulig er i arbeid og har en anstendig inntekt er det viktigste virkemiddelet for å få mennesker ut av lavinntekt.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • jobbe for å redusere antall husholdninger med vedvarende lavinntekt, forebygge og bekjempe barnefattigdom
 • øke barnetrygden til de med lavest inntekt.
 • redusere foreldrebetaling og tilby gratis kjernetid i barnehage og gratis SFO for barn av foreldre med lav inntekt.
 • holde verdier i egen bolig utenfor beregning av sosialhjelp.
 • at de som trenger det skal gis bistand til ferie og fritidsaktiviteter.
 • ha en gjennomgang av tomme, ledige leiligheter i Trondheim og utnytte boligmulighetene.
 • innføre en 3. boligsektor i Trøndelag og gjøre kommunale boliger tilgjengelig for alle.
 • oppfordre Trondheim kommune til å kjøpe boliger på Møllenberg, for å sikre ivaretakelse av boligområdet og demografisk variasjon
 • bedre de økonomiske støtteordningene for enslige foreldre.
 • ha offentlig regulering av boligleiemarkedet, for at alle skal ha råd til å bo.
 • sørge for at kommunen stiller krav om leie til eie leiligheter i alle store nye boligprosjekt.
 • sørge for at kommunen følger opp varsel om useriøse boligutleiere, slik at standard på leieboliger følger sikkerhetskrav.
 • Opprettholde økonomisk støtte til drift av Matsentralen
 • Opprette insentiver for boligeiere til å vedlikeholde verneverdige bygg
 • Utrede plikt for boligeiere å vedlikeholde verneverdige bygg
1.5 Mennesker med funksjonsnedsettelser

Partiet Sentrum arbeider for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Alle mennesker skal få bidra med sine ressurser. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle kan delta i et mangfoldig fellesskap.

Vi vil gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, er ikke vedtatt i Norge. Partiet Sentrum vil kjempe for å få CRPD inn i menneskerettighetsloven. Frem til det er gjort nasjonalt, vil vi håndheve disse rettighetene i de kommunene vi får innflytelse. Vi vil at alle skal ha likeverdige muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Retten til å bestemme over eget liv skal styrkes.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • at flere med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for et anstendig arbeid, arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud.
 • kommunen utarbeider konkrete planer for universell utforming av alle kommunale bygg og årlig følger opp dette i budsjettbehandlingen.
 • at barnehager og skoler settes i stand til å sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • sørge for at brukerstyrt personlig assistent (BPA) blir et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov, i både barnehage/skole, i jobb, i hjemmet og under fritidsaktivitet.
 • ha ledsagerbevis uten aldersgrense, gyldig i både offentlig og privat sammenheng
 • sikre rettigheter til alle med nedsatt funksjonsevne gjennom å gjøre CRPD til lokal praksis i fylkeskommunen.
 • øke budsjettrammen for Bo- og aktivitetstilbudet (BoA) i Trondheim.
 • etablere faste parkeringsplasser for el-sparkesykler slik at funksjons- og synsnedsatte innbyggere ferdes med mindre risiko og mer forutsigbarhet.
 • sikre tilgjengelige og tilstedeværende hørselskontakter i kommunen.
1.6 Digitalt utenforskap

Digital kompetanse er i dag en nødvendig basisferdighet. Mange eldre og andre grupper er ikke nettbrukere, og kan ikke benytte seg av offentlige digitale tjenester. Partiet Sentrum arbeider for at det parallelt med digitale tjenester også vektlegges muligheter for fysiske møter for å få utført tjenester i offentlige etater, NAV, banker o.l.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • forebygge digitalt utenforskap gjennom gratis opplæring i grunnleggende digital kompetanse for de som trenger det.
 • sikre at de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester gis mulighet for fysiske møter for å få utført tjenester. ● Øke åpningstiden for fysisk oppmøte ved sentrale tjenester.
2. Klima, miljø og næring

Partiet Sentrum støtter opp om hovedprinsippene for dagens klimapolitikk, men ønsker en forsterket innsats og at tydeligere mål skal vedtas sammen med virkemidler som kan hjelpe oss å nå dem.

Kommunens planer må være helhetlige og realistiske med strategiske styringsmål. De faktiske rammebetingelsene danner grunnlaget for valg og prioriteringer som må tas for å levere bærekraftige tjenester. Partiet Sentrum skal på alle områder der kommunen har ansvar ha ein offensiv klima- og miljøpolitikk og en nyskapende, grønn energipolitikk. Trondheim kommune skal være en foregangskommune for å nå bærekraftsmålene.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • at bærekraftsmålene skal danne rammen for kommuneplanen. Spesielt miljødimensjonen av bærekraftbegrepet skal bidra til færre dispensasjoner i arealforvaltning og større vern av naturområder.
 • at kommunen optimaliserer utnyttelsen av eksisterende bygg og at det alltid skal vurdere gjenbruk/rehabilitering av bygg før det fattes nye, store investeringsbeslutninger.
 • ved kommunale nybygg og renoveringer skal energiøkonomisering og fornybar energiproduksjon være sentralt.
 • fotgjengere, syklister og kollektivt skal ha hovedprioriteten i utvikling av bybildet. Det skal satses på utvikling av gang- og sykkelveier, universell utforming av kollektivtransport og muligheter for å komme seg rundt i kommunen med el-bil for de som mangler andre muligheter.
 • legge til rette for nødvendig utbygging av elbil-ladere i fylkeskommunen.
 • Intensivere arbeidet for å oppnå klimanøytralitet, deriblant øke fokus og handling på naturrestaurering.
 • Etterstrebe underjordisk søppelhåndtering for alle sentrumsnære bydeler
 • Jobbe for utvikling av energipositive bydeler på Sluppen og Nyhavna
 • Mer støtte til hyttene i Bymarka og Estenstadmarka for økte åpningstider og bedre tilbud til byens befolkning
 • utbedre og forbedre sanitærforholdene ved populære steder i Bymarka.
 • intensivere arbeidet for å oppnå klimanøytralitet, deriblant øke fokus og handling på naturrestaurering.
2.1 Naturvern

Bruken av naturen påvirker klimaet, og klimaendringene påvirker naturen. En velfungerende natur i god tilstand kan hjelpe oss med å takle klimaendringene.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • si nei til utbygging som står i sterk konflikt med naturverdier, biologisk mangfold og urfolks menneskerettigheter.
 • redusere arealbruksendringer som fører til nedbygging av urørt natur
2.2 Grønn næringspolitikk

Det må satses på nyskapende, grønn næringspolitikk for å oppnå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for næringslivet.

Innkjøp av varer og tjenester har store ringvirkninger for næringslivet. Vi vil at Trondheim kommune skal redusere klima og miljøfotavtrykket vesentlig fra innkjøp og bruk av varer og tjenester. Det vil bidra til at andre aktører i lokalsamfunnet gjør det samme og tilrettelegger for forbruksbaserte utslipp under 3 tonn per person i 2030.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • Tilrettelegge for flere nyetableringer innenfor klimavennlige næringer (grunderbedrifter)
 • Stimulere til flere studentbedrifter
 • kommunen jobber aktiv med næringsutviklingsarbeid som del av lokalsamfunnsutviklingen.
 • at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å styrke et bærekraftig næringsliv.
 • kommunen vedtar en grønn vekst- og utviklingsstrategi.
 • kommunen skal benytte reguleringsplaner og andre tiltak for å stimulere private utbyggere til energiefbruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport, bygg og anlegg.fektivisering og å etablere nye fornybare energikilder.
 • at bærekraft og innovasjon skal vektlegges for kommunale innkjøp og i tjenesteanbud.
 • at en aktiv næringspolitikk skal sikre at nye arbeidsplasser blir skapt innenfor grønn sektor der fremtidens arbeidsplasser ligger.
 • universell tilgjengelighet skal hensyntas i all arealplanlegging
 • at kommunale bygg- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2027, i tråd med transporthierarkiet, så langt teknologien tillater. Det skal velges klima- og miljøvennlige energiløsninger og materialer og fornybar energiproduksjon skal inkluderes.
 • bruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport, bygg og anlegg.
 • sikre at kommunens penger ikke er investert i atomvåpen eller miljø-ødeleggende selskaper.
2.3 Sirkulærøkonomi

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For å nå målene om lavutslippsøkonomi og et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster må ressurser brukes effektivt for å gi samfunnet høyest mulig verdi og gi lengst mulig nytte. Dette kan oppnås gjennom design for forlenget levetid, økt gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

Utvikling mot en sirkulær økonomi vil gi grunnlag for økt konkurransekraft i etablerte virksomheter samtidig som det skapes nye lokale næringsvirksomheter og arbeidsplasser.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • at kommunen skal ha en handlingsplan for sirkulær økonomi og gjenbruk.
 • at kommunen stimulerer til utlånsordninger (BUA) og tilbyr møteplasser for lokalt samarbeid som bygger opp under sirkulærøkonomi og utvikling av klimavennlig og bærekraftig næringsliv.
 • etablerer et samarbeid med NTNU for å satse på økt kunnskap innen sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger.
 • gjennomføre kunnskapsløft rettet mot ansatte, skoler og barnehager om hvordan få til økt kildesortering, gjenbruk og reparasjon.
2.4 Samferdsel

Partiet Sentrum vil arbeide for at prisene på kollektivreiser skal holdes på et nivå som gir alle muligheten til å reise kollektivt.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • at det skal være rimeligere og enklere å reise kollektivt, slik at kollektivt er foretrukket alternativ.
 • redusere prisene på kollektive periodebilletter.
 • tilby klippekortløsninger som gir gode alternativ til periodebillett og enkeltbillett.
 • prioritere bærekraftig, trafikksikker og menneskevennlig by- og tettstedsutvikling framfor hastighet.
 • styrke ordningen med tilrettelagt transport (TT-kort) og vurdere taxiordningen jevnlig.
 • Jobbe for bedre og rimeligere transporttilbud mellom Trondheim og Værnes
2.5 Matproduksjon og bærekraftige næringer

Sammen med fiske og havbruk er jordbruk, husdyrbruk og skogbruk en ryggrad for arbeid og levende bygder over hele landet.

Landbrukspolitikken må bidra til lavere klimautslipp, fremme ivaretakelsen av natur- ogkulturverdier, inkludert biologisk mangfold, styrke selvforsyningsevnen og bidra til verdiskapning og arbeidsplasser.

Livet på jorden er avhengig av havet. I en verden der vi skal dekke et voksende behov for mat og samtidig redusere klimautslippene og ta vare på det biologiske mangfoldet, vil marine næringer spille en viktig rolle.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • sikre bærekraftig skogforvaltning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
 • bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 • bidra til rene vannveier, slik at ikke havet blir endepunkt for forurensning.
 • redusere matsvinn i alle ledd av verdikjeden
3. Oppvekst og utdanning

Det viktigste vi gjør som lokalsamfunn er å sørge for at alle barn og unge har et trygt og godt oppvekstmiljø med lik rett til god omsorg, helsetjenester, gode og trygge boforhold, deltakelse i lek, fritidsaktiviteter og en inkluderende og god utdanning.

3.1 Barsel og småbarn

Alle familieformer skal oppleve valgmulighet for organisering av familielivet gjennom fleksible permisjonsordninger, løpende barnehageopptak med plassgaranti og utvidede åpningstider.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • ha fleksible permisjonsordninger for småbarnsfamilier, uten at det gir familiene store økonomiske tap.
 • innføre løpende barnehageopptak med plassgaranti.
 • Jobbe for et pilotprosjekt med ammefri i private bedrifter i Trondheim Kommune
3.2 God omsorg

Omsorg for og oppdragelse av barn og unge er foreldrenes ansvar. Tidlig innsats gjennom foreldrestøttende tiltak er viktig for å redusere risikoen for samlivsbrudd. I enkelte tilfeller der barna ikke gis god nok omsorg skal barneverntjenesten gi tiltak og sikre barnas omsorgssituasjon.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • sikre helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester, herunder foreldrestøttende tiltak. Vi ønsker at alle i Trondheim skal få tilbud om å delta på et foreldrekurs i løpet av barnets 5 første leveår.
 • sikre at utsatte barn og familier får bistand av BFT, slik at de forblir i samfunnet
3.3 Skole og utdanning

Skolen er en viktig hverdagsarena utenfor hjemmet og skal sikre mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel. Mestring og trivsel er også nødvendig for at skolen skal være en god læringsarena.

Alle barn og unge har lik rett til å utvikle seg og lik rett til utdanning. Vi vil sikre en inkluderende og rettferdig utdanning som fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Vi jobber for at grupper som i dag har stort frafall i skolen, eller havner utenfor arbeidslivet etter utdanning, best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Lærerne må ha rammer som gjør det mulig å ivareta elevenes behov.

Partiet Sentrum Trøndelag vil:

 • bruke sitt handlingsrom for å bidra til at lærerne får en anstendig lønn og likeverdige arbeidsbetingelser.
 • få inn flere sosialfaglige i skolen, med en standard på minst en sosialfaglig per 50 barn.
 • legge til rette for mer lek i barneskolen, særlig for 1.-4. trinn.
 • utrede og teste ut en mer fleksibel grunnskole med økt mulighet for praktisk læring, kreative fag og lek.
 • ha større fleksibilitet for utsatt skolestart
 • styrke fagskolene og øke kunnskapen om tilbudet i rådgivningstjenestene.
 • styrke rådgivningstjenestene i ungdomsskolen og videregående skole.
 • innføre leksefri skole.
 • starte et pilotprosjekt med mindfulness ved ungdomsskoler.
4. Helse og omsorg

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Partiet Sentrum er opptatt av å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

4.1 Et styrket offentlig helsevesen

I møte med helsetjenesten må hver og en bli sett, hørt og forstått som hele mennesker. En forsterkning av det kommunale helsetilbudet vil redusere bruken av en kostnadskrevende spesialisthelsetjeneste og sørge for at flere makter å stå i jobb. Vi vil ha en likeverdig offentlig helsetjeneste og bremse utviklingen av sosiale forskjeller i helse.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • styrke det offentlige helsevesenet, herunder det psykiske helsetilbudet.
 • styrke habilitering- og rehabiliteringsfeltet.
 • styrke samarbeidet mellom kommunale tilbud, spesialisthelsetjenestene og fylkeskommunale tilbud for å gi et fullverdig og godt tilbud lokalt.
 • jobbe for at tannhelse skal bli likestilt økonomisk med de andre helsetjenestene.
 • styrker folkehelsetilbudet
4.2 Rus

Mennesker som strever med rus har rett på helsehjelp og bli behandlet som likeverdige med andre med helseutfordringer. Partiet Sentrum Trondheim ønsker å stå i front for en human og likeverdig ruspolitikk som ivaretar menneskerettighetene, og tilbyr helsehjelp uten trussel om straff.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • fortsette med og styrke det oppsøkende arbeidet i kommunen og politiet, for å tidlig fange opp mennesker med behov for støtte og hjelp rundt sitt rusbruk, basert på frivillighet, respekt og helse.
 • styrke det offentlige helsetilbudet for rusbrukere og TSB, og sikre at tilbudet er raskt tilgjengelig når personen er klar for det.
 • sikre lokale tilbud for pårørende innen rusfeltet, der pårørende kan få støtte og komme i kontakt med hjelpetilbud.
4.3 Fastlegeordningen

Fastlegene har høy arbeidsbelastning, særlig knyttet til legevakt og pasientantall. Fastlegeordningen er selve ryggraden i helsetjenesten. Den har en portvaktfunksjon, ved å sortere ut pasienter og problemstillinger som trenger utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil styrke fastlegeordningen for å gi fastlegene mer tid til hver pasient og til å holde seg faglig oppdatert.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • øke rammen til fastlegeordningen.
 • bidra til å gjøre fastlegespesialiseringen mer tilgjengelig.
 • at legevakten er integrert i fastlegejobben med kompensasjon for vaktberedskap.
 • legge til rette for at ingen fastleger skal ha ansvar for mer enn 900 pasienter på sin liste.
4.4 Barns helse

Helsestasjon, barnehage og skole er nøkkelfunksjoner for å fange opp utsatte barn og iversette tiltak for å sikre god fysisk og psykisk helse. Disse tjenestene må alltid sikres gode rammebetingelser.

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode, trygge lokalsamfunn.

Rus- og psykiske helseplager blant ungdom er folkehelseutfordringer. Lett tilgjengelige og fleksible tjenester er en forutsetning for å nå inn med rett hjelp.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • styrke det psykiske helsetilbudet i den kommunale 1. linjen for ungdom mellom 16-18 år.
 • sikre at kommunen kan tilby åpne og gratis fritidstilbud med særskilt fokus på de som står utenfor annen organisert fritidsaktivitet.
 • Tilby økonomisk støtte til fritidsaktiviteter innenfor idrett med særskilt fokus på de som står utenfor annen organisert fritidsaktivitet.
 • øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og bekymringsfullt skolefravær i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud.
 • styrke kommunens lavterskeltilbud til ungdom og unge voksne.
 • sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rus- og psykiske helseutfordringer.
 • arbeide for at Midtbyen og de sentrumsnære bydelene skal bli mer barne- og familievennlig.
4.5 Eldreomsorg

En aldersvennlig politikk legger til rette for at eldre kan leve gode liv, mestre hverdagen og få bidra så lenge det er et ønske.

Antall eldre øker i årene framover. Sårbare eldre tåler dårlig å bli flyttet på, og bør få behandlingen der de er. Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • fremme en aldersvennlig politikk der eldres egne ressurser i større grad tas i bruk.
 • muliggjøre at eldre kan bo hjemme lengst mulig, herunder tiltak som ny teknologi, en egen demenslandsby eller sosiale møteplasser.
 • styrke hjemmehjelp-tjenesten
 • tilrettelegge for mer kompetanse blant de ansatte i eldre og omsorgssektoren
 • at eldre skal føle seg trygge og ha muligheter for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner.
 • at eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid.
 • redusere bruk av ufrivillig deltid i eldreomsorgen og bedre arbeidsforholdene til ansatte i eldreomsorgen.
 • initiere et krafttiltak for fremtidens eldreomsorg. I 2040 vil Trondheim ha dobbelt så mange innbyggere over 80 år enn situasjonen dags dato.
5. Kultur, frivillighet og idrett

Frivilligheten har lange tradisjoner og står sterkt i Norge. De ideelle og frivillige organisasjonene fyller viktige funksjoner og bidrar til utvikling av demokratiet.

Frivilligheten har en egenverdi. Det å være frivillig gir sterkere fellesskap og er en viktig lærings- og inkluderingsarena som gir rom for mangfold og tilhørighet.

5.1 Gode rammebetingelser

Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser og minst mulig byråkrati rundt frivillige arbeidet slik at organisasjonene skal bruke tiden på verdifulle aktiviteter.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • ha forutsigbare samarbeidsavtaler mellom kommunen og ideelle aktører.
 • ha økt satsing på frivillighetssentraler.
 • legge til rette for at det finnes koordinatorer i kommunen som bistår frivillig sektor
 • at ideelle aktører inviteres til dialog for å møte kommunens samfunnsutfordringer, lage egne strategier med målsetting om ideell vekst.
 • tilrettelegge for at studentfrivilligheten skal kobles nærmere på øvrig frivillig sektor i byen
 • at idrettslag, kommune og skole må sammen jobbe for at barn og unge med funksjonsnedsettelser får et godt tilbud hvor de kan utfolde seg sportslig.
5.2 Møteplasser

Alle barn og unge bør ha tilgang til møteplasser for utøvelse av hobbyer og fritidsinteresser på egne premisser sammen med jevnaldrende og likesinnede. Møteplasser for hobbyaktiviteter er en stor ressurs for å skape vennskap, og bør støttes opp om på lik linje med idrett og andre fritidsinteresser.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • etablere gode møteplasser i samarbeid med ideell sektor for ulike aldersgrupper – unge, eldre og ensomme voksne.
 • styrke satsingen på åpne møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 • at skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder skal være rimelige og tilgjengelige for frivilligheten.
 • at utleie skjer på like premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.
 • at fritidsklubber, biblioteker og lignende offentlige tilbud tilpasses interesse for dataspill og andre hobbyaktiviteter, både med kompetanse og riktig utstyr.
 • etablere arenaer for deltagelse av innbyggerne i debatt og dialog
5.3 Livssynspolitikk

Partiet Sentrum er et livssynsåpent parti. Vi har ingen tilknytning til noen bestemt religion eller livssyn. Religiøs tilknytning er en menneskerett, og i et mangfoldig Norge mener vi det skal være fellesskapets rolle å sørge for at livssyn får sin naturlige plass. Også i det offentlige rom. Eneste forutsetning må være at det ikke går på bekostning av andre menneskerettigheter. God livssynspolitikk er viktig fordi livssyn skaper tilhørighet og identitet.

Partiet Sentrum Trondheim vil:

 • sikre tilgjengelige møteplasser for ulike livssyn.
 • sikre at også trossamfunn får tilgang til offentlige rom der det trengs, og tas med i planleggingen av nye befolkningssentra.
 • bidra til nødvendig vedlikehold av livssynsrelaterte kulturminner og viktige bygninger som Nidarosdomen.